Úvod Novinky Parkovisko  Zamestnanci  Cenník  Kontakt


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

plateného parkoviska Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou Nové Zámky

1. Prevádzkovateľom plateného parkoviska je O.Z.O.N. spol. s r.o., Komárňanská cesta 8, Nové Zámky I ČO: 35 949 368
Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel Sro, vl.č. 16967/N
2. Miesto prevádzky je Slovenská 11, Nové Zámky
3. Prevádzková doba je pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod.
4. Spôsob platenia: predložením parkovacieho lístku zo vstupného terminálu v automatickej pokladni
5. Cenník parkovania:
- 0-15 minút: zadarmo
- 0-30 minút: 0.50 EURO s DPH
- každých ďalších začatých 30 minút: 0.50 EURO s DPH
- maximálna cena parkovného za 24 hodín: 8 EURO s DPH
- každých ďalších 24 hodín: 4 EURO s DPH
- náhradný lístok: 10 EURO s DPH

I. PODMIENKY PARKOVANIA
1. Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá užívania nechráneného parkovacieho miesta zákazníkov, určené na parkovanie osobných vozidiel medzi prevádzkovateľom parkoviska a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel.
2. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká prevzatím parkovacieho lístku zákazníkom z vjazdového terminálu. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na ľubovoľnom nechránenom parkovacom mieste v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke parkoviska
3. Systém parkovania:
Vjazd vozidla:
- vodič zastaví pred rampou, ktorú otvorí stlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho lístku na vjazdovom termináli, čím sa rampa otvorí
- zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste
- opustí parkovací priestor, pričom parkovací lístok je povinný vodič zobrať so sebou.
Vstup k zaparkovanému vozidlu:
- v automatickej pokladni zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom podľa dĺžky parkovania z parkovacieho lístku
- pri pohybe na parkovisku každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť
Výjazd vozidla:
- vodič zastaví pred rampou a dokladom o zaplatení z platobného terminálu otvorí rampu, odíde vozidlom z parkovisku
- vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej závore, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde
4. Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním nechráneného parkovacieho miesta NIE JE POVOLENÝ.
5. Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 315/1996/Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
6. Rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 10 km/hod.
7. Zneužitie susedného nechráneného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch (prípadne viac) nechránených parkovacích miestach a zákazník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené nechránené parkovacie miesta podľa platného cenníka.
8. Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho bezodkladne dá odviesť na náklady a riziko držiteľa vozidla.
9. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.
10. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
12. Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke. Akékoľvek odstránenie evidenčných značiek vozidla, napr. za účelom nového prihlasovania vozidla, je zákazník povinný vopred nahlásiť prevádzkovateľovi. Pokiaľ možno vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla dôvodne predpokladať, že sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto
vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi.
13. Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovisku. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.

ĎALEJ


© 2010, LS., 
All rights reserved
Created by L.L. Freedom & Streetrain